dozen


dozen
dozen NOUN (pl. same) a group or set of twelve.
talk nineteen to the dozen — Cf. ↑talk nineteen to the dozen
DERIVATIVES dozenth adjective.
ORIGIN Old French dozeine, from Latin duodecim 'twelve' .

English terms dictionary. 2015.

Synonyms: